Leidraaad voor de keuze en toepassing van roosters in de kraamzorg

Een practisch boek over planning in de kraamzorg

De Leidraad voor de keuze en toepassing van roosters in de kraamzorg" is klaar. Het boek wordt gepresenteerd op een conferentie op 31 maart 2003 in Congrescentrum De Reehorst in Ede. Mede auteur van dit boek is Ben Goes. Het boek heeft ISBN nummer 90-5376-470-4 en is verkrijgbaar via Prismant, telefoon 030-2345678. Deze leidraad is samangesteld in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg en gefinancierd door de sectorfondsen Zorg en Welzijn. In het jaar 2000 heeft Prismant in opdracht van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg (OAT) een inventariserend onderzoek naar de toepassing van roosters in de kraamzorg begeleid. Het doel van het onderzoek was om een zo compleet mogelijk beeld te verwerven over de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de toepassing van roosters in de kraamzorg.Dit onderzoek heeft tot verschillende inzichten geleid die zijn verwoord in de rapportage ‘Roosters in de kraamzorg’. In vervolg op dit verkennend onderzoek is Prismant in 2001 gevraagd een casestudy onderzoek uit te voeren bij twee kraamzorginstellingen. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een beter zicht op de effecten van toepassing van roosters in de praktijk van een kraamzorginstelling. In dit onderzoek is vooral zicht verkregen op:
  • de effecten van de toepassing van verschillende roostermodellen in de praktijkde bedrijfsvoerings- en bedrijfseconomische effecten voor de kraamzorginstelling
  • de consequenties voor (de verhouding tussen) ingeroosterde- en niet ingeroosterde kraamverzorgenden
  • de consequenties voor de verhouding tussen benodigd vast en flexibel personeel
  • de effecten van roosters op de beleving van de kraamverzorgende
  • de effecten van roosters op de kwaliteit van zorg naar de client
  • de functionele- en systeemeisen waaraan software moet voldoen ter ondersteuning bij de roosterplanning
In de periode dat het casestudy onderzoek heeft plaatsgevonden is ook een pilot met de implementatie van roosters in een kraamzorginstelling begeleid. Dit om een beter zicht te verkrijgen op de procesmatige aspecten van (invoering van) roosters in de praktijk.Naar aanleiding van de resultaten uit de hiervoor genoemde onderzoeken is de verwachting dat kraamzorginstellingen naar de toekomst hun personeel volgens rooster gaan inzetten. Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Thuiszorg heeft dan ook de opdracht gegeven om een leidraad voor de praktijk van kraamzorginstellingen samen te stellen waarin het materiaal dat is verzameld in de verschillende onderzoeken zodanig te ordenen dat het materiaal ook gebruikt kan worden in de praktijk van andere kraamzorginstellingen. De leidraad kan als hulpmiddel worden gebruikt door de instellingen die met roosters willen gaan werken of als naslagwerk worden gebruikt door de instellingen die reeds met roosters werken, maar de systematiek verder willen verfijnen. De leidraad bevat alle kennis en ervaringen met roosters in de praktijk van kraamzorginstellingen. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd wat een rooster is  en worde de factoren besproken die van belang zijn indien men als instelling wilt gaan roosteren. In hoofdstuk 3 worden roosters in de context van een kraamzorginstelling besproken. In hoofdstuk 4 worden twee planningsmodellen besproken waarna in hoofdstuk 6 deze voor de praktijk nader worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 komen de procesmatige aspecten en de implementatie van roosters aan de orde. In hoofdstuk 7 worden de ervaringen met de invoering van roosters in pilotsituatie toegelicht. In hoofdstuk 8 worden de eisen te stellen aan software toegelicht en de integratie daarvan binnen een kraamzorginformatiesysteem. In hoofdstuk 9 zijn de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de casestudy’s in 2 kraamzorginstellingen neergelegd.

In de bijlage vindt U een aantal praktische voorbeelden van onder andere roosters, vakantieregeling, matchingsregels enzovoorts.


Voor meer informatie neem contact op met:

Goes Consult
Dorpsstraat 3 1393 NE Nigtevecht
Tel: 0294-252381
Fax: 0294-252481 

Goes Consult - Dorpsstraat 3 1393 NE Nigtevecht, telefoon 0294-252381, e-mail:info@goesconsult.nl