[creation site internet] [creation site web] [logiciel creation site] [Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]
[Start]

RankSys: Transparante prioriteits analyse /decision support/Prioritering as a service/PAAS

Waarom RankSys

Om de meningsvorming van verschillende stakeholders op tafel te krijgen over de prioritering van het portfolio, innovaties, investeringsbeslissingen, burgerparticipaties, patiënten evaluaties, ict keuzes, en vele andere onderwerpen heb ik RankSys ontwikkelt: Beoordelaars kunnen op een website onderwerpen in prioriteitsvolgorde (ranken) schuiven. Het rapport toont geclusterde onderwerpen in prioriteitsvolgorde met correlaties tussen de collectieve rangorde en individuele - en groepsvolgordes. En toont mogelijke correlaties tussen onderwerpen. Met het rapport wordt gericht overleg mogelijk gemaakt over prioriteitskeuzes. Een geheel nieuwe benadering van prioritering.

In de flyer staat een voorbeeld waar bezuinigingsonderwerpen in volgorde geplaatst worden met als vraag: waarop mag niet bezuinigd worden. Resultaat is een prioriteits volgorde waarbij de individuele objecten/onderwerpen in een collectieve  worden geplaatst, en tevens worden gelijkwaardige onderwerpen/objecten als gelijkwaardig samengevoegd.

Hoe te gebruiken

RankSys werkt als volgt: deelnemers loggen in op de website www.ranksys.nl, als antwoord op een prioriteitsvraag gaan ze onderwerpen schuiven in een gewenste volgorde, dit kan op pc, smartphone of tablet. Het is makkelijk en is snel te organiseren.

Met het rapport kan een concreet gesprek gevoerd worden over de resultaten, en vormt de basis  voor beslissingen met draagvlak. Meningsvorming over prioriteiten wordt transparant en bespreekbaar.Naast integrale ranking van onderwerpen is het ook mogelijk om de meningsvorming te specificeren naar een deel van de deelnemers, bijvoorbeeld naar leeftijd, geslacht, regio en dergelijke. Omgekeerd kan ook beoordeeld worden of de meningsvorming over onderwerpen een relatie heeft met deelnemersgroepen.

Het aantal deelnemers aan RankSys kan erg groot zijn tot maximaal ongeveer 10.000. Meer deelnemers creëren meer betrokkenheid en vooral een groter draagvlak voor soms complexe beslissingen. Voor een verantwoord resultaat zijn er minimaal 12 deelnemers noodzakelij. Iedere individuele mening is in de grafieken zichtbaar. De drempel tot deelname is laag, een smartphone is voldoende en het tijdbeslag voor de deelnemers is kort: 3 minuten per vraag.

Door wie te gebruiken.

Bij besluitvorming door bestuurders, directies en management, ondernemingsraden en medezeggenschapsraden, bij achterbanraadpleging, bij ledenraadpleging van politieke partijen over partijprogramma’s, gemeenteraden, gemeentes bij burgerraadpleging, tijdens een congres de meningsvorming peilen van de deelnemers, vooraf en/of achteraf, bij beleidsontwikkeling, een eigen beloningssystematiek ontwikkelen, door artsen bij patienten enquêtes over behandelingen, innovaties, investeringsbeslissingen, het houden van klanten enquêtes over gewenste aanpassingen van producten/software/diensten en uitbreidingen in bestaande en bij het ontwikkelen van nieuwe producten/software. Ranksys past goed bij een agile stategie: sneller en beter kunnen anticiperen op de marktvraag en de klantwens. RankSys kan snel  georganiseerd worden. Het aantal deelnemers/klanten is vrijwel onbeperkt. Rankys kan wereldwijd gebruikt worden,und kann weltweit eingesetzt werden: Flyer auf Deutsch, and can be used worldwide: Flyer in English

Voorwaarden

Voor een goede rangorde moeten de onderwerpen/objecten eenduidig omschreven zijn en ook gelijksoortig zijn van karakter. Goed afkaderen is essentieel. Er mag geen ruimte zijn voor verschillende interpretatie van de te ranken objecten/onderwerpen, en er is geen overlap. Het gehele spectrum van objecten/onderwerpen bij een vraag dient compleet te zijn, er mogen geen onderwerpen ontbreken. Ook interpretatie van de vraag waarop gerankt wordt, moet 100% eenduidig zijn. 

Besluitvorming

Het  oordeel van de meerderheid in een bestuurlijk proces is nooit alléén een doorslaggevende factor. In een politieke omgeving kan dit wel zo zijn. PAAS: niet beslissen bij meerderheid maar beslissen bij overleg. Uiteindelijk dienen de resultaten van de prioriteitenanalyse als representatief voor de totale groep gezien te worden. De methode van ranken is voor de deelnemers objectief. Iedereen geeft individueel, vrij van (verbale) beïnvloeding, zijn mening over de voorgelegde onderwerpen. Resultaten van de ranking moeten niet eindeloos 'doorzeuren', maar moeten op een gegeven moment worden afgerond. Het Bestuur/directie/management moet beslissen en dient wel de resultaten van de ranking serieus te nemen, ook als deze niet tot overeenstemming heeft geleid. Een middelmatige of lage overeenstemming kan wel aanleiding geven tot een nadere analyse van de oorzaken hiervan. 

De praktijk

De ervaring leert dat de deelnemers, klanten, leden, het vaak zeer op prijs stellen om betrokken te worden bij de besluitvorming. De verhoging van het draagvlak voor het voorgestelde beleid neemt toe, de binding met de klant neemt toe, en het kan makkelijker leiden tot gewenste veranderingen in de organisatie en tot verbeterde en nieuwe producten in het bedrijfsleven.

Goes Consult